Витамин К2 подобрява здравината на костите при жени в постменопауза

При рандомизирано плацебо-контролирано изпитване на витамин К2 при 340 жени от бялата европеидна раса в постменопауза е установено, че Витамин К2 (при доза 45 мг на ден в продължение на 3 години) има стабилизиращ ефект върху костната минерална плътност и води до повишаване на минералното съдържание на костта, като изпитването показва, че здравината на костите в областта на шийката на бедрената кост не се е променила през цялото време на приема на К2, за разлика от плацебо групата, при която има значимо и устойчиво намаляване на костната здравина25. При повторен преглед на филмите от DEXA (двуенергийна рентгенова абсорбциометрия) от предишни изследвания с витамин К1 не се установява такъв ефект при прием на витамин К1!

Витамин К участва в синтеза на няколко важни за костите протеини. Значе-нието на витамините от групата К за оптимално здраве на костите се установява чрез из-следвания базирани на популационен анализ,  но т.н. интервенционни проу-чвания с DXA-BMD като клиничен критерий (костна минерална плътност оп-ределна чрез DXA)показ-ват противоречиви резул-тати. За разлика от критерия костно мине-рално съдържание или BMC, DXA-BMD критериите не вземат предвид геометрията (размер, дебе-лина) на костта, която има независим принос за здравината на костите и риска от фрактура. В из-следването си професор Вермер използва BMC като критерий за клинична ефективност, както и няколко индекса за здравината на костите – съответно CSI (a), BSI (b) и ISI (c), като резултатите обобщени за две възрастови категории са представени графично на Фиг.1.  Вижда се ясно, че при плацебо групата (белите колони) за периода на изследването от 3 години и трите индекса за здравина на костите са намалели значително спрямо базовата линия от началото на изследването, докато при групата с прием на 45 мг Витамин К2 се наблюдава значително съхранение на здравината на костите.  Нещо повече, при два от индексите определени при по-висо-ката възрастова категория (65-75 години) се наблю-дава и подобрение.

Библиография:Knapen, MHJ, Schurgers, LJ, Vermeer, C, “Vitamin K2 supplementation improves hip bone geometry and bone strength indices in postmenopausal women” Osteoporos Int. 2007 July; 18(7)

 

 

Фиг. 1. Индексите CSI (a), BSI (b) и ISI (c) в края на изследването спрямо начал-ната базова линия.

 

 

Към всички новини