Връзката между Витамин К2 и бъбречно-каменната болест

Ново клинично проучване сред фламандското население (сев.Белгия) изследва причинно-следствена връзка между риска от образуване на камъни в бъбреците (нефролитиаза) и нивото на витамин К2 в организма.

Нефролитиазата  е хронично заболяване с висока честота съпровождано с чести и остри клинични прояви. В САЩ нефролитиазата засяга 8,8% от населението, като честотата на заболяването при мъжете е почти двойна.

Основната хипотеза на проучването е, че риска от нефролитиаза се увеличава при недостиг на витамин К, което води и до по-високите плазмени нива на дифосфо-декарбоксилиран матричен Гла-протеин (dp-ucMGP).

В проучването участват 1,748 фламандци (51.1% са жени, средна възраст на участниците 46,8години), проследявани в период от 12 години.  Ключов извод от изследването е, че по-високите стойности на неактивиран/неактивен dp-ucMGP може да е причина за риск от нефролитиаза.

Изследователите обобщават резултатите от клиничното проучване както следва:

Обсервационното проучване  показва, че между концентрацията на неактивния дифосфо-декарбоксилиран матричен Гла-протеин (dp-ucMGP) и нефролитиазата има причинно следствена връзка.  Кохортния анализ,  демонстрира, че рискът от повторна или нова нефролитиаза се увеличава 2.5-пъти при удвояване нивото dp-ucMGP.

В заключение, авторите на изследването постулират , че ако се увеличи хранителния прием на витамин К и в частонст на Витамин К2, както чрез добавки така и приема на храни богати на витамин К, може да се предотврати или значително редуцира риска от образуването на камъни в бъбреците.  За да се превърнат настоящите открития в клинични практики, приоритетно трябва да се продължат  клиничните изследвания за прием на витамин К като превенция на образуване на камъни в бъбреците.

Референция:  Wei et al. The risk of nephrolithiasis is causally related to inactive matrix Gla protein, a marker of vitamin K status: a Mendelian randomization study in a Flemish population. Nephrol Dial Transplant (2017) 1–9.

Към всички новини