Остеопороза и Витамин К2 - резултати от ново клинично проучване в Европа

Публикация в престижното научно списание Osteoporosis International от Март 2013 разказва за впечатляващите резултати от клинично проучване проведено в Европа, при което е изследван ефекта от прием на натурален Витамин К2 в ниски дози върху здравето на костната система.  Предлагаме ви разширен абстракт от публикацията.

 

Заключение:

 

Изследвахме дали приема на ниски дози Витамин К2 (като менахинон-7, МК-7) се отразява положително на здравето на костите.  Освен че се регистрира подобрен витаминен статус по отношение на Витамин К, приема на МК-7 значително намали свързаното с възрастта намаление на КМП и здравината на костите.  Затова приема на Витамин К2 в ниски дози може да помогне на жени в постменопауза за превенция на загубата на костно вещество.

 

Въведение:

 

Въпреки че Витамин К2 беше утвърден от европейските власти като продукт подпомагащ костното здраве, все още има противоречиви резултати относно ползата от самостоятелната употреба на този витамин.  Вече е известно, че употребата на Витамин К1 (филохинон) и Витамин К2 (като менахинон-4) подобрява костното здраве след менопаузата.  Поради значително по-дългия полуживот и по-висока бионаличност на Витамин К2 като менахинон-7 (МК-7), се очаква положителен ефект от приема на МК-7 в ниски дози.

 

Методи:

 

244 здрави жени в постменопауза приемат в продължение на 3 години плацебо или Витамин К2 (180 µg MK-7/ден) като добавка към храната.  За измерване здравината на костите се използва DEXA (двуенергийна рентгенова абсорбциометрия) като се определят следните параметри: минерално костно съдържание (МКС), минерална костна плътност (МКП), компактен индекс на якост на костта (CSI) и индекс на якост на костта при удар (ISI). Замерванията са направени върху лумбалните прешлени L1-L4 на гръбнания стълб и в областта на шийката на бедрената кост.  Също така са определени циркулиращия некарбоксилиран остеокалцин (ucOC) и карбоксилирания остеокалцин (cOC), a отношението ucOC/cOC е използвано като маркер за витаминния статус по отношение на Витмин К2.  Замерванията са проведени в началото и след 12, 24 и 36 месеца.

 

Резултати:

 

Приема на Витамин К2 значително подобрява витаминния статус по отношение на Витамин К2. 

Наблюдава се статистическо значимо намаление с 51±21% на некарбоксилирания остеокалцин (ucOC) и значително повишаване с 21±19% на циркулиращия карбоксилиран остеокалцин (cOC) в сравнение с плацебо групата.  Статуса по отношение на Витамин К, определен като отношение между ucOC/cOC е подобрен с  58±18% в групата с прием на Витамин К2.  Максималния ефект на карбоксилиране на остеокалцина се постига през първата година и се задържа през следващите 2 години от изследването.

 

 Карбоксилиран остеокалцин

Фигура 1.  Стойности на карбоксилирания  остеокалцин (cOC)

 

некарбоксилиран остеокалцин

Фигура 2.  Стойности на некарбоксилирания остеокалцин (ucOC)

 

 

Приема на Витамин К2 значително намалява спада на КМП и КМС.

И при двете групи в изследването (плацебо и МК-7) се наблюдава загуба на костна маса изразена в спад на костното минерално съдържание (КМС) и костната минерална плътност (КМП).  По време на първата година, спада на КМС и КМП е съоизмерим в двете групи.   След първата година линиите се разделят и при групата приемаща Витамин К2 се наблюдава намаляване на скоростта на спад на КМС и КМП.  В края на 3 годишния период на изследването прима на МК-7 довежда до значително по-добро костно здраве в сравнение с плацебо групата.  Спада на КМП и КМС в областта на шийката на бедрената кост е с около 1% по-малко и статистически се отличава от плацебо групата (p=0.023 за КМС и р=0.014 за КМП).   Още по-впечатляващи са резултатите от замерването на КМП в областта на лумбалните прешлени.  Статистически значима разлика между групата приемаща МК-7 и тази приемаща плацебо се установява още след първата година, като за целя период от три години КМП на пациентите от грапата с прием на МК-7 остава около базовата линия.  Резултатите са представени на Фигури 3 и 4.

 

Костна минерална плътност в областта на шийката на бедрената кост

Фигура 3.  Костна минерална плътност в областта на шийката на бедрената кост

 

костна минерална плътност в областта на лумбалните прешлени

Фигура 4.  Костна минерална плътност в областта на лумбалните прешлени.

 

Заключение:

 

Изследвахме дали приема на ниски дози Витамин К2 (като менахинон-7, МК-7) се отразява положително на здравето на костите.  Освен че се регистрира подобрен витаминен статус по отношение на Витамин К, приема на МК-7 значително намали свързаното с възрастта намаление на КМП и здравината на костите.  Затова приема на Витамин К2 в ниски дози може да помогне на жени в постменопауза за превенция на загубата на костно вещество.

 

Библиография: 

M. H. J. Knapen, et al. Three-year low-dose menaquinone-7 supplementation helps decrease bone loss in healthy postmenopausal women, Osteoporosis Int., March 2013

 

Копие на цитираните публикации на www.osteocardix.com може да бъдат поискани чрез е-мейл изпратен до pharma@itec.bg.   Osteocardix® е хранителна добавка и не е заместител на разнообразното хранене

Към всички новини